ENEBEZPECI

Projekt je zameraný na vzdelávacie aktivity pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí potrebujú získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti rizikového správania spojeného s využívaním IKT – najmä internetu a mobilných telefónov u detí, vrátane informácií o kyberšikane. Táto problematika je v súčasnosti veľmi aktuálna najmä v súvislosti s tým, ako žiaci trávia svoj voľný čas.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *