Katalóg osvedčených postupov

Austria

Tento katalóg ponúka prehľad osvedčených postupov a opatrení na prevenciu a riešenie kyberšikany a nenávistných prejavov v rôznych európskych krajinách. Pokojne si ho prelistujte a nechajte sa inšpirovať.

Pri konkrétnom postupe, ktorý vás zaujme, kliknite na políčko „Pridať k mojim obľúbeným“ a pridá sa do časti „Moje obľúbené“, kde si ho budete môcť dôkladnejšie prečítať kedykoľvek vám to bude vyhovovať.


Osvedčené postupy z Rakúska


Related Posts

147 Council on wire

Od roku 1987 predstavuje číslo tiesňového volania 147 pod názvom Rat auf Draht dôležité kontaktné miesto v prípade problémov a pri výskyte otázok alebo krízových ​​situácií u detí, mladých ľudí a ich opatrovateľov.

Related Posts

Active against cyberbullying

S cieľom podať pedagógom informácie o kyberšikane a poskytnúť im podporu pri riešení tejto problematiky v školskom prostredí pripravila organizácia Saferinternet vzdelávací materiál „Active against cyberbullying“ (Aktívne proti kyberšikane). Obsahuje aktuálne a praktické informácie a tipy, ako aj veľa príkladov cvičení vhodných na využitie vo vyučovaní. Materiál je možné bezplatne stiahnuť alebo objednať ako brožúrku od organizácie Saferinternet.

Related Posts

Ask Barbara!

Ask Barbara (Opýtaj sa Barbary) je sprievodca rodičovstvom pre každodenný život na internete pre deti od 0 do 18 rokov. Web sa snaží reagovať na výzvy, ktoré prináša vzdelávanie v dobe internetu a mobilných telefónov. Rodičia majú tiež možnosť so svojimi otázkami Barbaru kontaktovať priamo.

Related Posts

feel-ok.at

feel-ok.at je rakúsky internetový intervenčný program pre mladých ľudí, koordinuje organizácia Styria vitalis. Táto internetová platforma spája odborné znalosti inštitucionálnej siete do ucelenej intervencie, podáva ich jazykom vhodným pre mladých ľudí a ponúka informácie a služby týkajúce sa mnohých zdravotne a sociálne relevantných tém vo forme textov, hier a testov.

Related Posts

Privacy Guidelines

Webová stránka obsahuje podrobné pokyny pre sociálne siete. Cieľom je, aby sa deti na sociálnych sieťach správali bezpečne. Príručka ukazuje, ako bezpečne sa zorientovať v neprehľadnej džungli v oblasti ochrany súkromia. Pre mladých ľudí sú tu tiež pripravené letáky na stiahnutie.

Related Posts

Saferinternet.at

Saferinternet.at podporuje deti, mladých ľudí, rodičov a učiteľov v bezpečnom, kompetentnom a zodpovednom používaní digitálnych médií. Iniciatívu realizuje Európska únia (nástroj Spájame Európu) v rámci programu CEF Telecom/Safer Internet. Je rakúskym partnerom Európskej únie v rámci siete pre bezpečnejší internet (Insafe).

Related Posts

Stopline

Stopline je online kontaktné miesto pre ľudí, ktorí sa stretnú s vyobrazeniami sexuálneho zneužívania maloletých osôb alebo s obsahom súvisiacim s reaktiváciou Národného socializmu na internete. Primárnym cieľom platformy Stopline je rýchle a nebyrokratické odstránenie tohto obsahu z internetu, najmä ak má hosting v Rakúsku.

Related Posts

What chain letters does your child receive?

Reťazový list je správa, ktorá sa rozosiela súčasne viacerým osobám. Od príjemcov žiada, aby ju skopírovali a preposlali ďalším ľuďom. Ak dôjde k pretrhnutiu reťaze, môže to mať niekedy strašidelné alebo hrozivé následky. V ďalších listoch sú naopak sľubované veľkolepé odmeny – napríklad veľká láska. Takto sa krátke správy bleskurýchle rozšíria a dostanú sa tak prakticky samy k obrovskému publiku.

Related Posts

Anti-bullying policies and guidance for the youth

Výskumný ústav PROMITHEAS sa zaviazal vytvoriť informačný, osvetový a vzdelávací projekt pre deti vo veku 13-18 rokov týkajúci sa témy rasizmu a šikany na športoviskách a najmä medzi športovcami s názvom: Politiky proti šikanovaniu a usmernenia pre mládež.

Related Posts

Associated parenting style and psychopathology

Kyberšikana je konštrukcia dvoch tvárí; tí, ktorí sa jej dopúšťajú, mohli byť predtým sami obeťami a naopak. Keďže elektronické prostriedky na šikanovanie ponúkajú asymetriu sily, môžu byť v prvom rade použité recipročne zasiahnutými osobami. Pri akejkoľvek preventívnej činnosti  je nevyhnutné zastavenie tohto začarovaného kruhu. Negatívne následky pre adolescentov spojené s kyberšikanou bývajú vážne a rozsah tejto témy je tiež potrebné rozšíriť o obnovený tlak na lepšie prístupy k rodičovstvu.

Related Posts

Cyberbullying in Cyprus

Táto publikácia a predložená štúdia boli vypracované s finančnou podporou programu Európskej únie DAPHNE. Zahŕňa údaje z celého Cypru týkajúce sa kyberšikany, ako aj niektoré návrhy týkajúce sa účinnej prevencie a kontroly správania v oblasti kyberšikany.

Related Posts

CyberSafety

CYberSafety spája hlavných zainteresovanými aktérov v jednotlivých členských štátoch s cieľom vytvoriť bezpečnú internetovú kultúru a posilniť tvorivých, inovatívnych a kriticky premýšľajúcich občanov v digitálnej spoločnosti. Cieľom projektu CYberSafety je poskytnúť platformu na zvyšovanie povedomia, kde môžu aktéri nájsť zdroje a nástroje, zdieľať skúsenosti, odborné znalosti a osvedčené postupy. Zároveň si kladie za cieľ prispieť k európskemu prístupu a poskytnúť kvalitatívnu a kvantitatívnu spätnú väzbu na európskej úrovni prostredníctvom základnej platformy služieb.

Related Posts

Cyprus Dialogue

V marci 2017 spustila Kancelária zástupcu OBSE projekt Cyprus Dialogue (Dialóg na Cypre), ktorý v spolupráci s grécko- a turecko-cyperskými novinárskymi odborovými zväzmi pracoval na podpore kvalitnej žurnalistiky na Cypre. Projekt ponúka novinárom platformu na diskusiu o témach, ako je podpora zodpovednej a kvalitnej žurnalistiky, etika, dobrá správa vecí verejných a samoregulácia ich povolania. Cyperské novinárske odbory sa spojili v snahe prekonať dlhotrvajúce sociálne napätie, ktoré rozdeľuje cyperských Grékov a Turkov, a pomôcť mediálnym pracovníkom lepšie si uvedomiť citlivosť susediacich komunít.

Related Posts

Cyprus International Education and Career Exhibition 2020

Cyperská medzinárodná výstava vzdelávania a kariéry 2020 sa otvorila a dala príležitosť študentom i ostatným dozvedieť sa viac o štúdiu na Cypre i v zahraničí. Ministerstvo školstva, kultúry, športu a mládeže na Cypre, Cyperská obchodná a priemyselná komora, Cyperská federácia pre zamestnávateľov a priemysel a Európska kancelária na Cypre usporiadali Cyperskú medzinárodnú výstavu vzdelávania a kariéry 2020 od 7. do 9. februára 2020  v priestoroch Cyperského medzinárodného veľtrhu.

Related Posts

No Hate Speech Movement

Hnutie proti nenávistným prejavom (No Hate Speech Movement) je kampaň pre mladých, ktorú vedie mládežnícke oddelenie Rady Európy a ktorej cieľom je mobilizovať mladých ľudí k boju proti nenávistným prejavom a k podpore ľudských práv v online priestore. Program, ktorý bol uvedený na trh v roku 2013, bol zavedený na národnej a miestnej úrovni prostredníctvom národných kampaní v 45 krajinách. Hnutie zostane aktívne aj po roku 2017 vďaka práci rôznych národných kampaní, online aktivistov a partnerov.

Related Posts

Report on Hate Speech and Crimes in Cyprus

Správa o nenávistných prejavoch a zločinoch na Cypre (Report on Hate Speech and Crimes in Cyprus) v gréčtine a turečtine pozostáva z bibliografického výskumu, správy o právnom rámci o nenávistných prejavoch a zločinoch na Cypre a zo správy z prieskumu. Tvorí jedinečnú publikáciu o tejto problematike a venuje sa otázkam nenávistných prejavov a zločinov na Cypre z rôznych hľadísk. Predkladá tiež údaje a fakty o gréckych a tureckých Cyperčanoch na podporu predložených argumentov.

Related Posts

Say No to Hate Speech

Online platforma „Say No to Hate Speech“ (Povedzte nie nenávistným prejavom) bola vyvinutá v rámci projektu financovaného Európskou nadáciou pre mládež Rady Európy s názvom „Say No to Hate Speech – Young People Empowered“ (Povedzte nie nenávistným prejavom – sila mladých ľudí). Platforma ponúka informácie o nenávistných prejavoch vrátane prehľadu nenávistných prejavov a zdrojov dôležitých k porozumeniu nenávistným prejavom, ako sú napríklad platné národné právne predpisy a správy/dokumenty o nenávistných prejavoch vypracované národnými a nadnárodnými organizáciami.

Related Posts

Words are stones

Túto národnú správu vypracovala organizácia KISA a je jednou zo šiestich národných správ vypracovaných vo všetkých partnerských krajinách (Rakúsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko a Španielsko) v rámci projektu „Words are stones“ (Slová sú kamene). Najvýznamnejšie výsledky zo šiestich národných správ sú porovnané a zhrnuté v medzinárodnej správe.

Related Posts

BEZINTERNETU

Cieľom je zapojiť čo najviac žiakov, rodičov a škôl do celoslovenského projektu prevencie a regulácie nadmerného používania internetu. Projekt ponúka príklady a pomoc, ako dobrovoľne obmedziť či dokonca sa na nejaké obdobie vzdať všadeprítomných displejov. Jedným z cieľov je takýmto spôsobom bojovať proti kyberšikane.

Related Posts

BEZPECNYINTERNET

Tento web-portál je iniciatívou poskytovateľa internetového pripojenia a jej cieľom je pomôcť rodičom a učiteľom ochrániť deti pred negatívami internetu a nebezpečenstvom prichádzajúcim zo sociálnych médií. Používateľ na portály nájde videá alebo články zamerané na tento cieľ.

Related Posts

CYBERHELP

Viacjazyčný portál na tému kyberšikany v každodennej práci sociálnych pracovníkov a pedagógov je výsledkom dvoch európskych projektov („Cybermobbing – look!” a “Look – cyber mobbing, sexting, posing, grooming in everyday life of youth social work”). Ponúka širokú škálu vzdelávacích aktivít, materiálov, videí, i tzv. mediatéku.

Related Posts

ENEBEZPECI

Projekt je zameraný na vzdelávacie aktivity pre učiteľov všetkých typov škôl, ktorí potrebujú získať nové vedomosti a zručnosti v oblasti rizikového správania spojeného s využívaním IKT – najmä internetu a mobilných telefónov u detí, vrátane informácií o kyberšikane. Táto problematika je v súčasnosti veľmi aktuálna najmä v súvislosti s tým, ako žiaci trávia svoj voľný čas.

Related Posts

ICM

Informačné centrá mladých – ICM

Hlavnou činnosťou Informačných centier mladých je poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mládež v konkrétnych tematických oblastiach. Informácie sú overené, aktuálne, konzultácie sú vždy anonymné a prispôsobené potrebám klienta. Mladý človek, ktorý sa potrebuje dozvedieť niečo o práci, vzdelávaní, cestovaní, závislostiach či ochrane ľudských práv, pokojne sa môže obrátiť na jednotlivé

Related Posts

KYBERSIKANOVANIE

Projekt interaktívnych prednášok s audiovizuálnymi a hudobnými prvkami na tému kyberšikanovaní pod názvom “Narodení pre výhru”. Projekt reaguje na prieskum, podľa ktorého by až 90 percent učiteľov privítalo viac informácií o kyberšikanovaní. Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie ohrozenia mládeže na Slovensku.

Related Posts

NEHEJTUJ

Nehejtuj.sk je multimediálny projekt určený primárne základným a stredným školám na Slovensku, ale aj ďalším štátnym i súkromným inštitúciám pracujúcim s deťmi a mládežou. Výsledkom projektu je metodologický manuál a DVD obsahujúce dvanásť filmov z domácej i zahraničnej produkcie, ktoré sa venujú téme intolerancie, homofóbie, rasizmu, základných ľudských práv a pod.

Related Posts

POMOC

Združená linka pomoci pomoc.sk a poskytuje koordinovanú pomoc a poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií prostredníctvom četu, e-mailovej komunikácie i linky pomoci. Je súčasťou projektu, ktorý podporuje Európska komisia v rámci programu Connecting Europe Facility.

Related Posts

SHEEPLIVE

Projekt Sheeplive (slovenský originál OVCE.sk) sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt poučiť.

Related Posts

ZODPOVEDNE

Projekt Zodpovedne.sk vznikol v roku 2007 a zameriava sa na bezpečné a zodpovedné používanie internetu a nových technológií. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie povedomia, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.

Related Posts

Better Internet For Kids

Projekt „Strategy for a Better Internet for Children“ (Stratégia pre lepší internet pre deti) navrhuje sériu opatrení, ktoré má podniknúť Európska komisia, členské štáty a celý reťazec priemyselných hodnôt. Webová stránka ponúka prístup ku zdrojom a praxi v rôznych európskych jazykoch.

Related Posts

Childnet International

Poslaním siete Childnet je spolupracovať s ostatnými subjektmi na celom svete, aby sa internet stal výborným a bezpečným miestom pre deti. Childnet pracuje na týždennej báze priamo s deťmi a mladými ľuďmi vo veku od 3 do 18 rokov, ako aj s rodičmi, opatrovateľmi, učiteľmi a odborníkmi. Childnet zisťuje, aké majú skutočné skúsenosti z online sveta, aké pozitívne veci tam zažívajú a ponúka rady týkajúce sa bezpečnosti. Webová stránka ponúka podporu trom rôznym cieľovým skupinám.

Related Posts

Creating a Better Internet for Kids

Mladí ľudia potrebujú mať prístup k bezpečnému a stimulujúcemu prostrediu pri práci s novými technológiami a trávení času online. Stratégia pre lepší internet pre deti ponúka opatrenia na posilnenie ich postavenia pri objavovaní digitálneho sveta.

Related Posts

Cyberbullying What you need to know

Väčšina výskumu v oblasti kyberšikany sa zameriava na tínedžerov. Prístup k digitálnym technológiám však majú aj mladšie generácie a skrze ne sú tiež vystavené hrozbe kyberšikany. Pochopením toho, ako a kde sa kyberšikana vyskytuje, môžu rodičia, učitelia a opatrovatelia jej výskytu zabrániť.

Related Posts

Cybermobbing – sehen Sie!

V rámci Projektu „Cybermobbing – look!“ (Cybermobbing – pozri!) (2012 – 2015) bola za účelom vzdelávania pedagógov vyvinutá platforma zaoberajúca sa kybernetickým mobbingom. Pre túto cieľovú skupinu sú k dispozícii nasledujúce materiály a zdroje.

Related Posts

Cybermobbing, Sexting, Posing and Grooming in the everyday life of social work

Projekt „Schau hin – Cybermobbing, Sexting, Pózovanie a Grooming in the everyday life of social work“ (Pozri sa – Cybermobbing, Sexting, Posing a Grooming v každodennom živote sociálnej práce) (2015 – 2017) by mal ponúknuť materiály pre použitie v sociálnej práci. Sú špeciálne navrhnuté pre použitie mimo každodenný školský život.

Related Posts

CyberSmarties.com

CyberSmarties.com je prvá bezpečná školiaca platforma zaoberajúca sa sociálnymi sieťami vyvinutá špeciálne pre deti základných škôl. Jej cieľom je predstaviť deťom vo veku od 7 do 12 rokov svet sociálnych sietí v chránenom bezpečnom prostredí, kde sa naučia kľúčové zručnosti k pozitívnym interakciám s ostatnými.

Related Posts

Digizen interaktiv

Interaktívna kyberšikana je zdroj, ktorý umožňuje učiteľom nadviazať na DVD „Let’s Fight It Together“ (Bojujme proti tomu spolu) a zároveň spracovať a personalizovať poznatky z tohto filmu. Vďaka technológii, ktorú používajú samotné deti, umožňuje interaktívna kyberšikana deťom prihlásiť sa do počítača a vytvoriť si svoju vlastnú postavu, ktorá pôjde do tej istej školy, kde ku kyberšikane došlo.

Related Posts

Digizen

Digitálne občianstvo nie je len o rozpoznávaní a riešení rizík v online priestore. Ide o budovanie bezpečných prostredí a komunít, o pochopenie toho, ako spravovať osobné informácie, a o využitie online priestoru na bezpečné a tvorivé rozvíjanie a formovanie sveta každého jednotlivca. Projekt ponúka usmernenia, ktoré sú súčasťou príručky proti šikanovaniu Safe to Learn: Embedding Anti-Bullying Work in Schools (Bezpečné učenie: Začlenenie práce proti šikanovaniu do školského prostredia). Učitelia tu môžu nájsť dôležité informácie a jasné odporúčania týkajúce sa tejto témy.

Related Posts

HTML Heroes

Projekt HTML Heroes je navrhnutý osobitne pre učiteľov základných škôl, ktorí chcú do výučby zaviesť internetovú bezpečnosť. Prvá časť zdroja (lekcie 1 – 4) sa zameriava na zručnosti potrebné na prehliadanie webu, ako je efektívne a bezpečné vyhľadávanie, určovanie toho, akému online obsahu je možné dôverovať, a spravovanie času stráveného pred obrazovkou. Druhá časť sa venuje zručnostiam potrebným na bezpečnú a efektívnu online komunikáciu (kapitoly 5, 6, 7 a 8). Zaoberá sa problémami súvisiacimi so zdieľaním osobných údajov online, úctou k ostatným a online hrami.

Related Posts

SafeToNet

Priekopnícka aplikácia SafeToNet využíva umelú inteligenciu na zisťovanie a filtrovanie predátorských rizík v reálnom čase. Pri detekcii rizika ponúka aplikácia príručku v audio formáte zameranú na digitálne zdravie, ktorá deťom pomáha zvládnuť problémy spojené so životom v digitálnom svete.

Related Posts

Say NO to cyberbullying

Hlavným cieľom tohto projektu bolo získať nové pohľady, vymeniť si skúsenosti, získať vedomosti a osvojiť si nové metódy v práci s mládežou v školách i mimo nich s cieľom predchádzať kyberšikane. Školiaceho kurzu sa zúčastnili mladí ľudia, pracovníci s mládežou a pedagógovia.

Related Posts