INSTITUT INTEGRA

INSTITUT INTEGRA

Poslanstvo in vizija inštituta temelji na razvoju človekovih potencialov, pri čemer je poudarek na doktrini programov in zagotavljanju storitev na področju humanističnih ved za različne ciljne in starostne skupine. Naši strokovnjaki opravljajo svetovalno in terapevtsko delo na področju psihosocialne in poklicne rehabilitacije, v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Slovenije. Poleg tega osrednje dejavnosti inštituta temeljijo na razvoju in izvajanju socialnih inovacij, raziskavah na področju človeških virov, izobraževanju in svetovanju strokovnjakom različnih strok ter razvoju človeških potencialov na področju kognitivnih znanosti. V ta namen inštitut sodeluje tako s strokovnjaki v Sloveniji kot v tujini.
Tesno je vpet v številne projekte izobraževanja odraslih na območju Evropske unije in v državah Jugovzhodnega Balkana. Inštitut Integra je zelo dejaven tudi na področju razvoja skupnosti in je v njej ustanovil ter izvedel številne projekte:
  • zaposlitveni center / socialno podjetje
  • Svetovalni center za otroke, mladino in družino
  • Dnevni center za uporabnike psihiatričnih storitev in podpornih skupin
  • projekt učeče se skupnosti
  • program socialne vključenosti za ranljive skupine (mladi v nevarnosti, osipniki, migranti, osebe s posebnimi potrebami, ...)
  • Mednarodne konference o invalidnosti
  • Okrogle miz in razprav, etc.
Inštitut je uradni član več strokovnih združenj doma in v tujini. Kot takšen redno zaposluje strokovnjake s področja medicine, psihologije, specialne in socialne pedagogike, delovne terapije. Poleg tega služi tudi kot izobraževalni center za študente Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Fakultete za šport in Pedagoške fakultete.