Say NO to cyberbullying

Hlavným cieľom tohto projektu bolo získať nové pohľady, vymeniť si skúsenosti, získať vedomosti a osvojiť si nové metódy v práci s mládežou v školách i mimo nich s cieľom predchádzať kyberšikane. Školiaceho kurzu sa zúčastnili mladí ľudia, pracovníci s mládežou a pedagógovia.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *