CSICY

Center for Social Innovation Ltd

Centrum pre sociálne inovácie (CSI) je organizácia pre výskum a vývoj, ktorá sa zameriava na podporu sociálnych inovácií, ktoré môžu priniesť pozitívnu zmenu vrámci miestneho, národného, regionálneho i globálneho kontextu. CSI úzko spolupracuje na riešení sociálnych, ekonomických a kultúrnych problémov s vládami, samosprávami, neziskovými agentúrami, komerčnými subjektmi a vzdelávacími inštitúciami. 
Identifikujeme a riešime systémové výzvy prostredníctvom špičkového výskumu založeného na dôkazoch, na najnovších výskumoch globálnych, národných, regionálnych a miestnych riešení, vývoji riešení zohľadňovaním miestneho ekosystému, kultúrnej dynamiky, uspokojovania potrieb zainteresovaných strán. Pri zavádzaní týchto riešení dbáme na zabezpečenie nepretržitej slučky spätnej väzby a úprav nastavení. Mechanizmy a procesy spätnej väzby, ktoré uplatňujeme, nám umožňujú byť v neustálom kontakte s našimi partmermi a tak priebežne aktualizovať našu ponuku sociálnych riešení.  
Tím CSI sa skladá z výskumných pracovníkov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych podnikateľov, projektových manažérov, školiteľov a vývojárov informačných technológií, ktorí sú otvorení novým podnetom. CSI má k dispozícii kapacity zamerané na identifikáciu sociálnych potrieb, navrhovanie a implementáciu prispôsobených iniciatív a projektov a zabezpečenie trvalo udržateľného rastu. CSI je organizáciou s odbornou expertízou v oblastiach sociálnej spravodlivosti, trhu práce, vzdelávania a elektronického vzdelávania, sociálneho podnikania, riadenia projektov, taktiež sa zameriava na hodnotenie projektov, validáciu výrobkov a odbornú prípravu.