INTEGRA INSTITUTE

INTEGRA INSTITUTE

Poslanie a vízia inštitútu sú založené na rozvoji ľudských zdrojov, pričom dôraz sa kladie na programy a poskytovanie služieb v oblasti humanistných vied pre rôzne cieľové a vekové skupiny. Slovinskí štátni úradníci z odboru ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí, ktorí spolupracujú s inštitútom, vykonávajú osobitnú poradenskú činnosť v oblasti psychosociálnej a profesijnej rehabilitácie v úzkej spolupráci s Úradom práce Slovinska a Inštitútom dôchodkového a invalidného poistenia Slovinskej republiky.
Ústredné činnosti inštitútu sú okrem toho založené na vývoji a implementácii sociálnych inovácií, výskume v oblasti ľudských zdrojov, na vzdelávacích a poradenských službách odborníkom z rôznych vedeckých oblastí a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti kognitívnych vied. Na tento účel inštitút spolupracuje s odborníkmi v Slovinsku aj v zahraničí. Zúčastňuje sa však aj na mnohých projektoch týkajúcich sa celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých v oblasti Európskej únie a štátov juhozápadného Balkánu. 
Inštitút Integra je tiež veľmi aktívny v oblasti komunitného rozvoja a založil a realizoval množstvo projektov:
Inštitút je oficiálnym členom niekoľkých združení a poradenských skupín expertov na vnútroštátnej úrovni: Rehabilitačný výbor Ústredného úradu práce, LAS – Poradná skupina pre prevenciu drog, Sociálna komora Slovinska a v zahraničí: Inštitút mysle a života, Ashoka-Tvorcovia zmien.
Inštitút pravidelne zamestnáva odborníkov z oblasti medicíny, psychológie, špeciálnej pedagogiky, ergoterapie. Okrem toho slúži aj ako vzdelávacie centrum pre študentov Fakulty sociálnych vied, Filozofickej fakulty, Športovej fakulty a Pedagogickej fakulty.